หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญา
หลักสูตรสาขาวิชา
หมวดวิชาสามัญ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
เกียรติยศและชื่อเสียง
สถานประกอบการ
บุคลากรแผนกวิชาประมง (สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบ

1

นายวิสิษฐ์ศักดิ์   ไกรนรา

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าสาขาวิชา

2

นายบรรชร    กล้าหาญ

ครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้างานทวิภาคี

3

นางกรวรรณ   ปาร์คเกอร์

ครูชำนาญการ

ประจำสาขาวิชา/ธุรการหน่วยเบิก
หัวหน้างานวางแผนงบประมาณ

4

นางสาวสิริรัตน์   ชาญศรี

พนักงานราชการ

เลขานุการสาขาวิชา

5

นายประเสริฐ    กรรมแก้ว

ผู้ช่วยช่างไม้ขยายแบบ

ดูแลงานฟาร์มประมง

การพัฒนาบุคลากร
นวัตกรรมทางการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชา
การบริการวิชาชีพ
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมของสาขาวิชา
 
 

 

 

 

แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11  ตำบลบานกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  50120