หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญา
หลักสูตรสาขาวิชา
หมวดวิชาสามัญ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
เกียรติยศและชื่อเสียง
สถานประกอบการ

การบริการวิชาชีพ

สาขางาน

จำนวนครั้งหรือปริมาณในการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

1.การศึกษาดูงานศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.เชียงใหม่

2.การศึกษาดูงานคณะประมง ม.แม่โจ้

3.การนำนักศึกษาไปอบรมการเพาะเลี้ยงกุ้งฝอย คณะประมง ม.แม่โจ้

4.การนำนักศึกษาไปอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง คณะประมง ม.แม่โจ้

5.การศึกษาดูงานสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

6. การศึกษาดูงานการเลี้ยงปลาในกระชังของเกษตรกร ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ     จ.เชียงใหม่

   7. ร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์เกษตรกรโครงการวิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต่อระบบการเกษตรแบบชีววิถี

   8.  การฝึกงานภายนอกศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.เชียงใหม่

  9. การฝึกงานภายนอกสถานีประมงน้ำจืด จ.เชียงราย

 10. การฝึกงานของนักเรียนสถานีประมงน้ำจืดลำพูน

 11. การฝึกงานของนักเรียนที่ฟาร์มเชียงใหม่พัฒนา

 12. การประชุมการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา

13. การร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2553 ของเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ

14.การศึกษาดูงานการเลี้ยงสัตว์น้ำเมืองหนาวโครงการเกษตรหลวงอินทนนท์

15.การฝึกงานที่ศูนย์วิจัยประมง พะเยา

16.การฝึกงานจำนงฟาร์ม จ.เชียงราย

 

การพัฒนาบุคลากร
นวัตกรรมทางการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชา
การบริการวิชาชีพ
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมของสาขาวิชา
 
 

 

 

 

แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11  ตำบลบานกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  50120