หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญา
หลักสูตรสาขาวิชา
หมวดวิชาสามัญ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
เกียรติยศและชื่อเสียง
สถานประกอบการ

ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สาขางาน

ระดับชั้น

จำนวนผู้เรียน

ร้อยละ

ชาย

หญิง

รวม

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ปวส. 1

11

1

12

45.45

ปวส. 2

9

6

15

55.55

รวมระดับ ปวส.

20

7

27

100.00

 

การพัฒนาบุคลากร
นวัตกรรมทางการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชา
การบริการวิชาชีพ
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมของสาขาวิชา
 
 

 

 

 

แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11  ตำบลบานกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  50120