หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญา
หลักสูตรสาขาวิชา
หมวดวิชาสามัญ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
เกียรติยศและชื่อเสียง
สถานประกอบการ

การบริการวิชาชีพ

สาขางาน

การจัดกิจกรรม

รวมจำนวนกิจกรรม

ส่งเสริมวิชาการ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม

ส่งเสริมบุคลิกภาพและ
มนุษยสัมพันธ์

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กิจกรรมอกท.

-โครงการลดโลกร้อนด้วยความพอเพียง

-ทักษะการพูดในที่ชุมชน

3

ชีววิถี

- กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา

- ทักษะสาธิตการเกษตร

3

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- หารายได้และออมทรัพย์

- การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์

3

- การบริการชุมชน

- กิจกรรมกีฬาสี

2

รวม

3

4

4

11

 

การพัฒนาบุคลากร
นวัตกรรมทางการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชา
การบริการวิชาชีพ
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมของสาขาวิชา
 
 

 

 

 

แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11  ตำบลบานกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  50120