หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญา
หลักสูตรสาขาวิชา
หมวดวิชาสามัญ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
เกียรติยศและชื่อเสียง
สถานประกอบการ

เกียรติยศและชื่อเสียง

ที่

ประเภท

ชื่อ – สกุล

ผลงาน

1

นักศึกษา

นายอภิเดช  ดวงคำมิ่ง
นายปฐวี  ก๋าคำ

- ทักษะสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร (เตาย่างเพื่อสุขภาพ) ชนะอันดับ 1  
ระดับภาคอันดับ 2 ระดับชาติ

2

นักศึกษา

นายธีรชัย  ยงศรีชัชวาล 
นายวรานนท์  แสนกันดี

- ทักษะสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร (เครื่องดันน้ำพลังลม) ชนะอันดับ 3  
ระดับภาค

3

นักศึกษา

นายธีรชัย  ยงศรีชัชวาล 
นายวรานนท์  แสนกันดี
นายอภิเดช  ดวงคำมิ่ง
นายปฐวี  ก๋าคำ

- ทักษะสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร (เตาถ่านซุปเปอร์เซฟ) ชนะอันดับ 1
  ระดับภาค

4

นักศึกษา

นายชื่น  หรรษาธารา

- ทักษะโครงการวิชาชีพ กลุ่มอาชีพด้านประมง อันดับ 1  ระดับภาค

5

ครู

นายวิสิษฐ์ศักดิ์  ไกรนรา

- ที่ปรึกษาทักษะสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร (เตาย่างเพื่อสุขภาพ) ชนะอันดับ 1
  ระดับภาคอันดับ 2 ระดับชาติ

6

ครู

นายวิสิษฐ์ศักดิ์  ไกรนรา

- ทักษะสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร (เตาถ่านซุปเปอร์เซฟ) ชนะอันดับ 1
  ระดับภาค

7

ครู

นายวิสิษฐ์ศักดิ์  ไกรนรา

- ที่ปรึกษาทักษะสิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร (เครื่องดันน้ำพลังลม) ชนะอันดับ 3  
ระดับภาค

8

ครู

นางกรวรรณ   ปาร์คเกอร์

- ที่ปรึกษาทักษะสัมมนาสาขาสัตวศาสตร์(ภาคบรรยาย) อันดับที่ 3 ระดับภาค
- ที่ปรึกษาสาขาสัตวศาสตร์(ภาคโปสเตอร์) อันดับที่ 2 ระดับภาค

9

ครู

นางกรวรรณ   ปาร์คเกอร์

- ที่ปรึกษาทักษะโครงการวิชาชีพ กลุ่มอาชีพด้านประมง อันดับ 1  ระดับภาค

10

ครู

นายวิสิษฐ์ศักดิ์  ไกรนรา

-ได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยฯให้เป็นครูที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมพัฒนา
การเรียนการสอน ปี 2554

11

ครู

นายบรรชร  กล้าหาญ
นางกรวรรณ   ปาร์คเกอร์

-ได้รับการคัดเลือกจากวิทยาลัยฯให้เป็นครูที่มีผลงานดีเด่นด้านการสอน ปี 2553

12

ครู

นายบรรชร  กล้าหาญ

-ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยประเภทการจัดการอาชีวศึกษา  ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “การนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา 2553 
ระหว่างวันที่ 26 -28 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี นนทบุรี

13

ครู

นายบรรชร  กล้าหาญ

-ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาการเลี้ยงปลาในกระชังตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง ในงาน
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ วันที่ 26-30 สิงหาคม 2553

14

ครู

นายบรรชร  กล้าหาญ

-ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรรมพัฒนาจิตอาสาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในงานการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ วันที่ 26-30 สิงหาคม 2553

15

ครู

นายบรรชร  กล้าหาญ

-ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยคุณธรรมจริยธรรม ระดับภาคเหนือ
ในวันที่ 23 - 24 กันยายน 2553 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

16

ครู

นายบรรชร  กล้าหาญ

-ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ประเภท งานวิจัยเชิง
นโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเลี้ยงปลาในกระชัง
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในการประชุมสัมมนาวิชาการ  การนำเสนอ
ผลงานวิจัยอาชีวศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2554
ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพ

17

ครู

นางสาวสิริรัตน์  ชาญศรี

-ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ประเภท งานวิจัยเชิง
นโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา
การเลี้ยงปลาในกระชัง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในการประชุมสัมมนาวิชาการ 
การนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2554
ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพ

การพัฒนาบุคลากร
นวัตกรรมทางการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชา
การบริการวิชาชีพ
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมของสาขาวิชา
 
 

 

 

 

แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11  ตำบลบานกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  50120