หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญา
หลักสูตรสาขาวิชา
หมวดวิชาสามัญ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
เกียรติยศและชื่อเสียง
สถานประกอบการ

ชื่อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน

ที่

ชื่อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน

ผู้จัดทำ

ระดับ ปวช. หรือ ปวส.

1

การศึกษาการเจริญเติบโตของปลาหมอไทยโดยใช้้
อาหารสำเร็จรูปต่างชนิด

น.ส.จารุวรรณ  ศรีนวล
น.ส.สุนัทที ฉัตรทอง
นายสะอาด โยทา

ปวส.2

2

การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์โดยใช้อาหารต่างชนิดกัน

น.ส.มาลี เมืองโป๊ะ
น.ส.นงคราญ มุ่งเมิน
น.ส.แสงทิพย์ บุญทา
นายดอนชัย นุพอ

ปวส.2

3

การศึกษาการเจริญเติบโตของกบในบ่อซีเมนต์โดย
ใช้อาหารต่างชนิดกัน

น.ส.สุภาพร สัตตัง
นายธีรชัย ยงศรีชัชวาล
นายนายอิทธิพล อินพุฒิ

ปวส.2

4

การศึกษายาสลบจากน้ำมันกานพลูที่มีผลต่อปลาน้ำจืด

นายธนะศักดิ์ เขียวดี
นายอภิเดช ดวงคำมิ่ง
นายปฐวี ก๋าคำ
นายวรานนท์ แสนกันดี

ปวส.2

5

กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต่อการเกษตรระบบชีววิถี

นายบรรชร กล้าหาญ
นางรุ่งทิพย์ กล้าหาญ
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง

ผลงานครู

6

เตาถ่านซุปเปอร์เซฟ

นายธีรชัย  ยงศรีชัชวาล 
นายวรานนท์  แสนกันดี
นายอภิเดช  ดวงคำมิ่ง
นายปฐวี  ก๋าคำ
นายวิสิษฐ์ศักดิ์ ไกรนรา

ปวส.2

7

เตาย่างเพื่อสุขภาพ

นายอภิเดช  ดวงคำมิ่ง
นายปฐวี  ก๋าคำ
นายวิสิษฐ์ศักดิ์ ไกรนรา

ปวส.2

8

เครื่องดันน้ำพลังลม

นายธีรชัย  ยงศรีชัชวาล 
นายวรานนท์  แสนกันดี
นายวิสิษฐ์ศักดิ์ ไกรนรา

ปวส.2

 

การพัฒนาบุคลากร
นวัตกรรมทางการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชา
การบริการวิชาชีพ
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมของสาขาวิชา
 
 

 

 

 

แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11  ตำบลบานกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  50120