หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญา
หลักสูตรสาขาวิชา
หมวดวิชาสามัญ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
เกียรติยศและชื่อเสียง
สถานประกอบการ

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชา

ลำดับที่

ชื่อวิทยากร

จำนวนชั่วโมง
ที่ให้ความรู้

หน่วยงานของวิทยากร

สาขางาน

1

ดร.จงกล   พรมยะ
ผศ.ดร.ชนะกันต์  จิตมนัส
อ.ขจรเกียรติ  ศรีนวลสม
ดร.บัญชา ทองมี
ดร.นิวุฒิ หวังชัย

8

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้ำ
ม.แม่โจ้

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์   เม่งอำพัน
ผศ.ดร.บัญญัติ  มณเทียรอาสน์
อ.ขจรเกียรติ  ศรีนวลสม
อ.สุฤทธิ์  สมบูรณ์ชัย

8

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้ำ
ม.แม่โจ้

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3

ดร.จอมสุดา ดวงวงษ์ษา
ผศ.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์

7

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากร
ทางน้ำ
ม.แม่โจ้

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การพัฒนาบุคลากร
นวัตกรรมทางการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชา
การบริการวิชาชีพ
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมของสาขาวิชา
 
 

 

 

 

แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11  ตำบลบานกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  50120