หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญา
หลักสูตรสาขาวิชา
หมวดวิชาสามัญ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
เกียรติยศและชื่อเสียง
สถานประกอบการ

สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือกับสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน  10  แห่ง 

ลำดับที่

สถานประกอบการ

ที่ตั้ง

1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

2

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา

3

สถานีประมงน้ำจืดเชียงราย

อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย

4

สถานีประมงน้ำจืดลำพูน

อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน

5

ฟาร์มเชียงใหม่พัฒนา

อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

6

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่

7

ร้ายหลุยส์ ตลาดคำเที่ยง

อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

8

บ้านไทยพันธุ์ปลา

อำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่

9

ชมรมผู้เลี้ยงปลาในกระชัง

อำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่

10

ร้าน ป.ปลางามอาหารสัตว์

อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาบุคลากร
นวัตกรรมทางการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชา
การบริการวิชาชีพ
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมของสาขาวิชา
 
 

 

 

 

แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11  ตำบลบานกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  50120