หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญา
หลักสูตรสาขาวิชา
หมวดวิชาสามัญ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
เกียรติยศและชื่อเสียง
สถานประกอบการ

             ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

                สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชา โดยได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ตามพันธกิจ ซึ่งมีโครงการและกิจกรรม พอสรุปได้ดังนี้
               1. พันธกิจที่ 1 มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ระดับ ปวส.สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยได้ฝึกปฏิบัติ ให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานโดยให้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภายใต้
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น และสามารถประกอบอาชีพอิสระ  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
                     1.1 การจัดหลักสูตรการศึกษาที่ให้ผู้เรียนเข้าฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาในรูปแบบการศึกษาในระบบทวิภาคี
                     1.2  การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการวิชาชีพร่วมการจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาในกิจกรรม
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในทักษะการผสมเทียมปลา ทักษะการวิเคราะห์น้ำ  และทักษะพื้นฐานประมง
               2. พันธกิจที่ 2 ฝึกอบรมเกษตรกร ผู้สนใจในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
                     2.1 การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่ประชาชนที่มีความสนใจ       
               3. พันธกิจที่ 3  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
                     3.1 การวิจัยเพื่อหารูปแบบและแนวทางในการเพิ่มผลผลิตในการเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร  และการลดต้นทุนในการผลิต
                     3.2 การวิจัยเพื่อหารูปแบบและแนวทางในการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
               4. พันธกิจที่ 4  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย สร้างจิตสำนึกให้นักศึกษารักท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
                     4.1 การจัดทำโครงงานหรือโครงการวิชาชีพของนักศึกษาโดยเน้นให้บูรณาการเข้ากับชุมชน  เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม  และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
การพัฒนาบุคลากร
นวัตกรรมทางการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชา
การบริการวิชาชีพ
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมของสาขาวิชา
 
 

 

 

 

แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11  ตำบลบานกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  50120