หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญา
หลักสูตรสาขาวิชา
หมวดวิชาสามัญ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
เกียรติยศและชื่อเสียง
สถานประกอบการ

การพัฒนาบุคลากร

ที่

ชื่อ-สกุล

วันที่เข้าอบรม

 

หัวข้อการพัฒนา

ประเภทการพัฒนา

วิชาชีพ

การสอน

1

นายวิสิษฐ์ศักดิ์  ไกรนรา

10-14 พ.ค. 2553

- ประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ
ระดับปริญญาตรี

ประมง

- การจัดทำแผน
การสอน

4-6  ส.ค. 2553

- เทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบครบวงจร

ประมง

- การเลี้ยงสัตว์น้ำ

20-29 ธ.ค. 2553

ศึกษาดูงานด้านการศึกษาประเทศไต้หวัน

ประมง

- การศึกษา

28-29 มี.ค. 2553

ประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย
ในรอบ 3

ประมง

- การศึกษา

2

นายบรรชร   กล้าหาญ

6-8 พ.ค. 2553

- อบรมครูนักจัดกระบวนการเรียนรู้

ประมง

- การจัดการสอน

24  ส.ค. 2553

-เยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
เพื่อเป็น
รากฐาน การบูรณาการ องค์กรความร
ู้ทางการประมง

ประมง

 

- การเลี้ยงสัตว์น้ำ

26-30 ส.ค. 2553

-นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553

ประมง

- การเลี้ยงสัตว์น้ำ

8 ตุลาคม 2553

-การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์

ประมง

- การเลี้ยงสัตว์น้ำ

6-9 เม.ย. 2554

-อบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
อาชีวศึกษา

ประมง

-การสอน

3

นางกรวรรณ  ปาร์คเกอร์

1 กรกฎคม 2553

- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา

ประมง

- การจัดทำแผนการสอน

24  สิงหาคม  2553

-เยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงเพื่อ
เป็นรากฐาน การบูรณาการองค์กร ความรู้ทางการประมง

ประมง

- การเลี้ยงสัตว์น้ำ

4

นางกรวรรณ  ปาร์คเกอร์

8 ต.ค. 2553

- การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์

ประมง

- การเลี้ยงสัตว์น้ำ

28-29 มี.ค. 2554

ประชุมสรุปผลงานประจำปี 2553

ประมง

-การสอน

5

นางสาวสิริรัตน์  ชาญศรี

17-18 มิ.ย. 2553

อบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

-การศึกษา

1 กรกฎาคม 2553

- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา

ประมง

- การจัดทำแผนการสอน

8 ต.ค. 2553

- การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
เชิงพาณิชย์

ประมง

-การสอน

28-29 มี.ค. 2554

ประชุมสรุปผลงานประจำปี 2553

ประมง

-การสอน

การพัฒนาบุคลากร
นวัตกรรมทางการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชา
การบริการวิชาชีพ
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมของสาขาวิชา
 
 

 

 

 

แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11  ตำบลบานกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  50120