หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญา
หลักสูตรสาขาวิชา
หมวดวิชาสามัญ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
เกียรติยศและชื่อเสียง
สถานประกอบการ

          กิจกรรมของสาขาวิชา

[30-31 กรกฎาคม  2554 ] นักศึกษาร่วมกับ อกท.หน่วยเชียงใหม่ ร่วมโครงการปลูกข้าวภายใต้การนิเทศ
[27 กรกฎาคม 2554] สมาชิกชมรมบริหารธุรกิจ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน
[7 กรกฎาคม  2554 ] นักศึกษาเข้าร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา วัดปวงสนุก ตำบลทุ่งสะโตก  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่
[2 กรกฎาคม  2554] นักศึกษาศึกษาดูงานคอมพิวเตอร์และดิจิตอล หอประชุมมหาวิทยาลัยเกชียงใหม่
[30  มิถุนายน 2554] นักศึกษาเข้าร่วมรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง
[9 มิถุนายน 2554]  นักศึกษาเข้าร่วมพิธีวันไหว้ครู
[25 พฤษภาคม  2554]  นักศึกษาตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา  2554
[2 มีนาคม 2554 ] นักศึกษา รับเกียรติบัตขร รางวัล แข่งขันทักษะการสร้างฐาน ข้อมูล การแข่งขันทักษะ  การประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค  ครั้งที่ 32 วษท.เชียงราย
[28 กุมภาพันธ์  2554] นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้นปวส.2 เข้ารับเกี่ยรติบัตรสำเร็จการศึกษา  ประจำการศึกษา  2553
               
 
การพัฒนาบุคลากร
นวัตกรรมทางการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชา
การบริการวิชาชีพ
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมของสาขาวิชา
 
 

 

 

 

แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11  ตำบลบานกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  50120