หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญา
หลักสูตรสาขาวิชา
หมวดวิชาสามัญ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักศึกษา
เกียรติยศและชื่อเสียง
สถานประกอบการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจและปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)
          สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติใฝ่รู้ สู้งาน ร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ส่งเสริมการให้บริการความรู้ด้านวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสู่ชุมชน การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม เผยแพร่และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)
         พันธกิจที่ 1 มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ระดับ ปวส.สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  โดยได้ฝึกปฏิบัติ ให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาชีพ  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน โดยให้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาภายใต้วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น      และสามารถประกอบอาชีพอิสระ
         พันธกิจที่  2  ฝึกอบรมเกษตรกร/ผู้สนใจในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
         พันธกิจที่  3  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
         พันธกิจที่  4  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย สร้างจิตสำนึกให้นักศึกษารักท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

         1. ผลิตนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ      
         2. ฝึกอบรมเกษตรกร/ผู้สนใจในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
         3. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
         4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย สร้างจิตสำนึกให้นักศึกษารักท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาบุคลากร
นวัตกรรมทางการศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชา
การบริการวิชาชีพ
การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมของสาขาวิชา
 
แผนกวิชาประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
249 หมู่ 11  ตำบลบานกลาง อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  50120