คนดีศรีอาชีวะ
1. นายทนงศักดิ์  พวงโพพันธ์  นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา  2552
2. นายทนงศักดิ์  พวงโพพันธ์  สมาชิก อกท.ดีเด่น  ระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา  2552
3. นายวัฒนศิลป์  รินทร์จ้อย  สมาชิกพัฒนาสังคม และบริการชุมชน ดีเด่น  ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2551
4. นายภูวดล  ทิพย์วงค์ใจ  สมาชิก อกท. ดีเด่น ระดับชาติ  ประจำปีการศึกษา  2551
5. นายมนตรี ชัยญา นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา  2550