สี เขียว – ขาว – เหลือง


เขียว คือ ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหาร ซึ่งหมายถึง เกษตรกรรมพื้นฐาน เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
การพัฒนาใด ๆที่ปฏิเสธความสำคัญทางด้านเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลัก ย่อมไม่อาจประสบผลสำเร็จได้

ขาว      คือ น้ำ น้ำเป็นจุดให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตในโลก สิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้ถ้าขาดน้ำจะอยู่ไม่ได้ เช่นเดียวกับการเกษตร ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของคนไทยและคนทั้งโลก

เหลือง คือ รวงข้าว ซึ่งเป็นพืชหลักของไทย หรือสีของเมล็ดธัญพืช ที่เป็นอาหารหลักของพลโลก