วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เดิมจัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มกราคม 2522 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2522 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2522 เป็นปีเกษตรกร และเพื่อเป็นการขยายการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเกษตรให้กว้างขวางยิ่งขึ้นตามความในข้อ 23 แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ให้จัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา ได้ดำเนินการเริ่มต้นเรื่องที่ดินจัดตั้ง วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ โดยขอใช้ที่ดินของกรมที่ดิน และกรมปศุสัตว์ ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และได้แต่งตั้งให้นายสัมพันธ์ อาษากิจ อาจารย์ 2 วิทยาลัยเกษตรกรรมเจ้าคุณทหารเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยคำสั่งของกรมให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 298/2522 และใหรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ ตามคำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 1134/2523 ลงวันที่ 1 เมษายน 2526 ให้นายสัมพันธ์ อาษากิจ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ การจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรม เชียงใหม่ ได้ประสานงานกับกรมที่ดิน กรมปศุสัตว์และกรมสามัญศึกษา โดยกรมสามัญศึกษาได้มอบที่ดินของโรงเรียนสันป่าตอง วิทยาคม จำนวน 200 ไร่ ซึ่งอยู่ฝั่งขวาของถนนหรือตรงกันข้ามกับที่ดินของกรมที่ดินจำนวน 118 ไร่ ให้กรมอาชีวศึกษา และได้นำที่ดิน 200 ไร่นี้แลกกับที่ดินของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ที่ดินที่จะจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ผืนเดียวกัน กรมปศุสัตว์ยังได้เพิ่ม ที่ดินบางส่วนให้กับวิทยาลัยเกษตรกรรมอีก นอกจากนั้นวิทยาลัยยังได้รับความอนุเคราะห์จากกรมพลศึกษาได้ยกที่ดินจำนวนประมาณ 60 ไร่ ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้มีที่ดินเพิ่มขึ้น สรุปแล้วที่ดินของวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่มีประมาณ500 ไร่ และมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ จดถนนทางเข้าโรงพยาบาลสันป่าตอง, โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ทิศใต้ จดที่ดินของกรมการปกครองและของเอกชน

ทิศตะวันออก จดที่นาของราษฎรและสำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง

ทิศตะวันตก จดที่ดินของกรมปศุสัตว์และของราษฎร

สถานที่ตั้ง เลขที่ 249  หมู่  11 ถนนอำนวยโยธา ตำบลบ้านกลาง   อำเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชียงใหม่  ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ   35 กิโลเมตร

 

การติดต่อสื่อสาร :

ทางไปรษณีย์ 249  หมู่  11 ตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

ทางโทรศัพท์ 0-5331-1392

ทางโทรสาร 0-5331-1359

โทรศัพท์มือถือ 08-6431-3448

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทางเว็บไซต์ http:// www.cmcat.ac.th